VÍ DU CO SO DU LIÊU QUAN HÊ

Go down

VÍ DU CO SO DU LIÊU QUAN HÊ Empty VÍ DU CO SO DU LIÊU QUAN HÊ

Post  Admin on 4/10/2007, 11:02

VÍ DỤ VỀ MỘT MÔ H̀NH DỮ LIỆU QUAN HỆ CỤ THỂ
Giả sử có một CSDL quản lư hóa đơn bán hàng gồm các bảng sau:
HÓAĐƠN (Số-hóa-đơn, Số-chủng-loại-mặt-hàng, Tổng-trị-giá).
DM_HÀNG (Mă-hàng, Tên-hàng, Đơn-vị-tính).
CHITIẾT-HĐ (Số-hóa-đơn, Mă-hàng, Số-lượng-đặt, Đơn-giá, Trị-giá).
Điều kiện của ràng buộc toàn vẹn có thể biểu diễn như sau:
( ) R1 : “Mỗi hóa đơn có một Số hóa đơn riêng biệt, không trùng với hóa đơn khác”:
" hđ1, hđ2 Ỵ HÓAĐƠN, hđ1 ¹ hđ2 ̃ hđ1.Số-hóa-đơn ¹ hđ2. Số-hóa-đơn.
( ) R2 : “Số-chủng-loại-mặt-hàng = số bộ của CHITIẾT_HĐ có cùng Số-hóa-đơn”:
" hđ Ỵ HÓAĐƠN th́:
hđ.Số-chủng-loại-mặt-hàng = COUNT (cthđ Ỵ CHITIẾT_HĐ, cthđ.Số-hóa-đơn = hđ.Số-hóa-đơn)
( ) R3 : “Tổng các trị giá của các mặt hàng trong CHITIẾT_HĐ có cùng Số-hóa-đơn phải bằng Tổng-trị-giá ghi trong HÓAĐƠN”:
" hđ Ỵ HÓAĐƠN th́:
hđ.Tổng-trị-giá = SUM (cthđ.Trị-giá) đối với các cthđ Ỵ CHITIẾT_HĐ sao cho : cthđ. Số-hóa-đơn= hđ. Số-hóa-đơn.
( ) R4 : “Mỗi bộ của CHITIẾT_HĐ phải có mă hàng thuộc về danh mục hàng”:
CHITIẾT_HĐ [Mă-hàng] Í DM_HÀNG[Mă-hàng]
hoặc biểu diễn bằng cách khác:
" cthđ Ỵ CHITIẾT_HĐ, $ hh Ỵ DM_HÀNG
sao cho: cthđ.Mă-hàng=hh.Mă-hàng.
Ghi chú: Chúng ta quy ước: chữ COUNT (...) nghĩa là đếm số bộ giá trị của một quan hệ thỏa măn điều kiện đă cho trong dấu ngoặc tṛn. Chữ SUM (...) nghĩa là lấy tổng các giá trị của các bộ trên một quan hệ thỏa măn điều kiện đă cho trong dấu ngoặc tṛn. Các ngôn ngữ quản trị CSDL đều có các thủ tục hàm này để hỗ trợ tính toán. Chương VI (Bài 9 và 10) sẽ tŕnh bày ngôn ngữ truy vấn CSDL có cấu trúc (SQL) trong đó có đề cập tới các hàm này.
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum