BAI TAP ACCESS 03

Go down

BAI TAP ACCESS 03 Empty BAI TAP ACCESS 03

Post  Admin on 23/10/2007, 12:56

BAI TAP ACCESS 03

BAI TAP ACCESS 03 Bt02

1. Thiết kế CSDL Access04B5_bai02.mdb theo sơ đồ quan hệ trên.
a. Các yêu cầu tương tự như bài 04B5 - Lư thuyết Access: Bài tập số 1
b. Sử dụng LookUp cho các trường khóa ngoại
c. Sau khi thiết kế, hăy so sánh sự giống và khác nhau của các thuộc tính ở tab LookUp trong phần thuộc tính của các trường khóa ngoại.
2. Nhập dữ liệu:
a. Tối thiểu 5 bản ghi vào bảng tblTinhthanh
b. Mỗi tỉnh thành có tối thiểu 4 sinh viên
c. Mỗi sinh viên có đầy đủ điểm thi 3 môn Toán, Lư, Hóa
3. Vẽ lại màn h́nh thiết kế Query và giải thích ư nghĩa từng Query khi thực hiện các truy vấn sau:
a. Select *
From tblTinhthanh;
b. Select Hoten as [Họ và tên], Ngaysinh
From tblSinhvien
Order by Ngaysinh Desc;
c. Select Hoten,Year(Date)- Year([ngaysinh])as [Tuổi]
From tblSinhvien
Order by ngaysinh ;
d. Select SinhvienID as [Mă sinh viên], hoten, Diachi, Dienthoai
From tblSinhvien
Where gioitinh=Yes Or (gioitinh=No And Year([ngaysinh])>=1986);
e. Select SinhvienID, Hoten, Ngaysinh, Tenmon, Diemthi
From tblSinhvien Inner Join tblDiemtuyensinh
On tblSinhvien.SinhvienID = tblDiemtuyensinh.SinhvienID
Where tblSinhvien.Gioitinh=False;
f. SELECT tblTinhthanh.TinhthanhID, tblTinhthanh.Tentinh, Count(tblSinhvien.SinhvienID) AS [Số sinh viên]
FROM tblTinhthanh INNER JOIN tblSinhvien
ON tblTinhthanh.TinhthanhID = tblSinhvien.TinhthanhID
GROUP BY tblTinhthanh.TinhthanhID, tblTinhthanh.Tentinh
ORDER BY Count(tblSinhvien.SinhvienID);
4. Thiết kế các truy vấn sau, ghi lại câu lệnh SQL được Access tạo ra:
a. Cho xem danh sách sinh viên nam của ‘Hà Nội’
b. Cho xem Mă sinh viên, Họ tên, Ngày sinh và điểm thi môn Toán của tất cả các sinh viên.
c. Cho xem danh sách sinh viên (Mă sinh viên, Họ và tên, ngày sinh, giới tính (hiển thị là Nam hoặc Nữ), Điện thoại, Địa chỉ) có điểm thi Hóa lớn hơn hoặc bằng 8.
d. Cho xem danh sách các nữ sinh có tên là ‘Hoa’
e. Cho xem danh sách sinh viên và tổng điểm thi 3 môn của mỗi sinh viên. (Mă sinh viên, Họ tên, ngày sinh, tổng điểm)
f. Lấy danh sách 5 người có tổng điểm thi 3 môn cao nhất.
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum