DÊ CUONG MÔN HOC

Go down

DÊ CUONG MÔN HOC

Post  Admin on 29/9/2007, 22:01

GIÁO TR̀NH CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Dành cho học viên chuyên tu & cử nhân)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


Chương I : Dẫn nhập các hệ cơ sở dữ liệu
1.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu
1.2. Mục tiêu, chức năng của các hệ CSDL
1.3. Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

Chương II : Lịch sử phát triển các mô h́nh dữ liệu
2.1. Lịch sử và dự đóan
2.2. Mô h́nh phân cấp (hierarchy model)
2.3. Mô h́nh lưới (network model)
2.4. Mô h́nh dữ liệu quan hệ (relational model)
2.5. Mô h́nh dữ liệu hướng đối tượng
2.6. Mô h́nh cơ sở tri thức

Chương III : Mô h́nh CSDL quan hệ
3.1. Khái niệm của mô h́nh
3.2. Phụ thuộc hàm
3.3. Các dạng chuẩn

Chương IV : Các ngôn ngữ thao tác CSDL
4.1. Đại số quan hệ
4.2. Ngôn ngữ SQL
4.3. Ngôn ngữ tân từ

Chương V : Lư thuyết thiết kế hệ CSDL quan hệ

Chương VI : Cơ chế giải quyết tranh chấp truy xuất
5.1. Khái niệm giao tác (transactions)
5.2. Vấn đề truy xuất đồng thời
5.3. Thuật tóan sắp xếp các giao tác
5.4. Thuật tóan khóa 2 th́
5.5. Các thuật tóan khác

Chương VII : An ṭan dữ liệu

Bài tập tham khảo


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Paul J Fortier. Database systems handbook. Mc Graw Hill, 1997.
2. John G. Hughes. Database technology : a software engineering approach C.A.R Hoare series, Prentice Hall International, 1988.
3. Jeffrey D. Ullman. Principles of Database and Knowledge base Systems. Volume I [1988], Volume II [1989].


Report this post
Admin
Admin
Admin

Posts : 41
Join date : 2007-09-29

View user profile http://cntt207.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum